OMI VIỆT NAM::Kỷ niệm 25 năm Lễ phong thánh: Thánh Igiêniô Mai Thiên Lộc - Đấng Sáng Lập Dòng Hiến Sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm, O.M.I. - Chương trình Canh Thức Cầu Nguyện

Kỷ niệm 25 năm Lễ phong thánh: Thánh Igiêniô Mai Thiên Lộc - Đấng Sáng Lập Dòng Hiến Sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm, O.M.I. - Chương trình Canh Thức Cầu Nguyện


Về đầu trang