OMI VIỆT NAM::Thánh Lễ Mừng 194 Năm Hiến Pháp - Luật Dòng Được Chuẩn Nhận và Trao Tác Vụ Đọc Sách Cho Quý Thầy Hiến Sĩ 19/02/2020

Thánh Lễ Mừng 194 Năm Hiến Pháp - Luật Dòng Được Chuẩn Nhận và Trao Tác Vụ Đọc Sách Cho Quý Thầy Hiến Sĩ 19/02/2020


Về đầu trang