OMI VIỆT NAM::Thư của cha Bề trên Tổng quyền nhân dịp kỷ niệm 194 năm Đức Thánh cha phê chuẩn Hiến pháp và Quy luật dòng O.M.I.

Thư của cha Bề trên Tổng quyền nhân dịp kỷ niệm 194 năm Đức Thánh cha phê chuẩn Hiến pháp và Quy luật dòng O.M.I.


Về đầu trang