OMI VIỆT NAM::Toàn văn sắc lệnh về các ơn xá trong Năm Thánh Giuse của Tòa Ân Giải Tối Cao

Toàn văn sắc lệnh về các ơn xá trong Năm Thánh Giuse của Tòa Ân Giải Tối Cao


Về đầu trang