OMI VIỆT NAM::Thánh Lễ Tạ Ơn – Kỷ Niệm Ngày Giáo Hội Chuẩn Nhận Hiến Pháp và Quy Luật Dòng – Dòng Hiến Sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm

Thánh Lễ Tạ Ơn – Kỷ Niệm Ngày Giáo Hội Chuẩn Nhận Hiến Pháp và Quy Luật Dòng – Dòng Hiến Sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm


Về đầu trang